• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • leftlayout
 • rightlayout

Kurtuluşun En Temel Unsuru Allah'a İman...

PDF

Allah’a –yüce bir varlık- iman, hemen hemen bütün dinlerin temel konusudur. Aynı zamanda insanın felahı kazanabilmesi için Kur’an’ın şart koyduğu esasların ilkidir. Bu inancın bulunmadığı hiçbir sistem din olarak kabul edilmemektedir. Çünkü, Yüce Allah’a inanç olmayınca, diğer bütün inançlar boşlukta kalmaktadır. Her şeyi yaratan, hiçbir eksiği bulunmayan bir varlığa inanmayan bir kişiden, ahirete, kitaplara, meleklere ve peygamberlere iman gibi diğer inanç esaslarına inanması beklenemez. Ama her şeyi yaratıp düzenleyen, yöneten ve denetleyen yüce bir varlığa inanan kişi, eğer tebliğ edilmişse, O’nun peygamberlerine, kitaplarına ve meleklerine de inanır. Dolayısıyla bütün inançlar, Allah’a imana bağlıdır. Şayet kişide, bu iman yoksa diğer inanç esasları da bulunmaz.[1]

Kur’an’a bakıldığında Yüce Allah’a imanın en fazla ele alınan konulardan biri olduğu görülmektedir. Allah inancından, inanç ayetlerinde hemen hemen ortak bir esas gibi bahsedilmektedir.

Kur’an’da, Yüce Allah’ı Rab kabul edipte, doğru ve iyi işler yapanların korku ve üzüntüden kurtulacakları bildirilmektedir. Böyle bir kurtuluş, inanç ve amel o insanların aynı zamanda felah ve mutluluğunun da göstergesidir. Bu bağlamda inanış ve sonuç Kur’an’da, şu şekilde ifade edilmektedir:

“Rabbimiz Allah’tır deyip de dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. O kimseler, cennet ehlidirler ve yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır.”[2]

Kur’an’da, birçok yerde, “Allah’a ve ahiret gününe”[3], “Allah’a ve indirilenlere”[4] ve “Allah’a ve elçiye”[5] imana temas edilmektedir.

İnsanın düşünerek, Allah inancına ulaşabileceğini ifade eden birçok ayet vardır. Yüce Allah, bu inanca sahip olabilmesi için insanın, ilk olarak yaratılışını düşünmesini istemektedir. Kur’an’da, bu konu şu şekilde işlenmektedir:

“İnsan neden yaratıldığına bir baksın! Atılan bir sudan yaratıldı. O su, sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar. İşte Allah, başlangıçta bu şekilde yarattığı insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.”[6]

Bir başka yerde;

“İnsanlar devenin nasıl yaratıldığı, göğün nasıl yükseltildiği, dağların nasıl dikildiği ve yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı? O halde (Resulüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak yüz çevirip de inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.”[7]

Öte yandan, Hz. İbrahim’in evreni düşünerek yaratıcıya inanmasını haber veren ayetleri[8] ve yine düşünüp ibret almaya çağıran bütün ayetleri, Allah inancına ulaşmayı gösteren ayetler içerisinde değerlendirebiliriz.

Allah’a iman kadar, bu imanın nasıl olması gerektiği de çok önemlidir. Allah’a inanmak, tek başına yeterli değildir. O’na layıkıyla inanmak gerekir. Yeterli olsaydı, müşriklere müşrik değil, mümin dememiz icap ederdi. Allah’a iman, Allah’a yaraşır bir iman olmalıdır. Bu imanın en büyük şartı, Allah’a ait bir niteliği O’ndan başka kimseye yakıştırmamaktır. Bu kimse ister peygamber, ister veli, isterse aziz olsun. Çünkü yalnız Allah, Allah’tır. O’nun eşi ve benzeri yoktur.[9] Bu bağlamda Kur’an, Allah’a nasıl iman edilmesi gerektiğini şöyle açıklamıştır:

“Müminler ancak Allah’a ve Resulüne iman eden, ondan sonra da asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte doğrular ancak onlardır.”[10]

Söz konusu bu ayette, gerçek imanla şüphenin asla bir arada bulunamayacağı ifade edilmektedir. İmanın gönüle yerleşmesi, oradan şüphenin gitmesine bağlıdır. Bize bakan yönüyle bu ayetin çok dikkat çekici tarafları söz konusudur. Şüphe, günümüz insanını kolayca etkisi altına alabilmektedir. Durum böyle olunca da, nefis insanı adeta ele geçirmekte ve kendine kul etmektedir. Bu sebeple Yüce Allah, meseleye dikkatleri çekmekte ve inanan bir mü’minin gönlünde şüpheye asla yer olmaz buyurmaktadır. Gerçek mü’mini, saf bir imana sahip olarak tarif etmektedir.

Kur’an, aslında bu ayetiyle nasıl bir mü’min şahsiyetinin yetiştirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Böylece, din eğitimcilerinin hareket alanını belirlemiş ve amacını da tayin etmiş olmaktadır. Şüphesiz sağlam iman ancak, doğruluk, temizlik, fedakarlık ve sadakat gibi değerlerin yerleştiği bir şahsiyette bulunmaktadır. Din eğitimcilerinin amacı, zor olsa da işte böyle şahsiyetler yetiştirmek olacaktır.

Yüce Allah’a iman konusuyla ilgili olarak, O’nun birliği ve birtakım özelliklerinden bahsetmek gerekirse: O her şeyi yaratandır, her şeye gücü yetendir, her şeyi bilendir, her şeyi görendir, her şeyi işitendir ve her şeyi koruyup gözetendir. O’nun başlangıcı olmadığı gibi sonu da olmayacaktır. Varlığı, bir başkası tarafından verilmiş de değildir, kendisindendir. O’nun eşi ve benzeri hiçbir şey yoktur ve hiçbir şey O’na denk değildir. Kur’an’ın Allah inancı, ihlas suresinde çok net bir şekilde şöyle anlatılmaktadır:

“De ki: Allah tektir. Varlığını sürdürmek için hiçbir şeye muhtaç değildir, herkes O’na muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.”[11]

“İhlas suresi, tevhid inancının takdis/teklik ve tesbih yönünden dört temel ilkesini vermektedir. Yüce Allah’ın tek olması ve ihtiyaç sahibi olmaması takdisi; doğurmaması, doğurulmaması ve denginin olmaması tesbihi oluşturmaktadır.”[12] Yok olan bir şey, baki kalana asla denk olamayacağı gibi, O’nun bir benzeri de olamaz.

İhlas suresi, tevhid inancı eğitimidir. Böyle bir eğitim için, her şeyden önce Yüce Allah’ın tekliğini kabul etmek gerekmektedir. O’nun tek olduğunu kabullenmek, tevhid inancının ilk ve en önemli basamağını çıkmak ve eğitimini almak demektir. Tevhid inancı, aklın önemli bir faaliyetinin ürünüdür. Bu sebeple, Kur’an’ın eğitim anlayışında tevhid inancı ön plandadır.

Öte yandan, insanların bir gün ölecekleri, hatta kainattaki varlıkların yok olacağı hatırlatılarak, onların “ebedilik duygusu” eğitilmek istenmektedir. Bu bağlamda Yüce Allah, Kasas ve Rahman surelerinde konuyu şu şekilde ele almaktadır:

“O’ndan başka tanrı yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na döndürüleceksiniz.”[13]

“Yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinizin zatı baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar ederdiniz?”[14]

Bu ayetlerde, hiçbir varlığın ebedi olarak bu dünya da kalamayacağı, ebediliğin sadece Allah’a ait olduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla, insanların birtakım hoş olmayan tutum ve davranışlarının nedenleri arasında, onların ölümü hatırlamamaları ve sanki bu dünyada ebedi kalacakları düşünceleri yatmaktadır. İşte, bu noktada eğitimcilere düşen görev, ebedilik duygusunun sadece yüce Allah’a ait olduğunu insanlığa öğretmeleridir. Dün bu işi peygamberler yapıyordu bugün din eğitimcileri yapmalıdırlar.

Bir başka yerde O’nun birliği şöyle dile getirilmiştir:

“Allah evlat edinmemiştir; O’nunla beraber hiçbir tanrı da yoktur...”[15]

Kur’an, burada şirkin bir çeşidinin değerlendirmesini yapmaktadır. “Allah çocuk edindi” şeklindeki şirk koşmalarına bir cevap verilmektedir. Bu cevaplar, bir anlamda, Kur’an’ın neden indirildiği sorusunun cevabı olmaktadır. İşte bu iniş ki, Allah ile beraber hiçbir tanrı olamayacağını öğretmek, şirkin ırmağının önüne bir bend çekme gerçeğini insanlara öğretmektir.

Yüce Allah’ın diğer bir niteliği de rahmet ve merhametli oluşudur. O’nun rahmeti, merhameti adeta her şeyi kaplamıştır. Kur’an’da, bu rahmet ve merhametinin kimlere yazılacağı da belirlenmiştir. Söz konusu ayet şu bağlamdadır:

“Bize, bu dünyada da iyilik yaz ahirette de. Şüphesiz biz sana döndük. Allah buyurdu ki: Kimi dilersem onu azabıma uğratırım; rahmetim ise her şeyi kuşatır. Onu, sakınanlar, zekatı verenler ve ayetlerimize inananlara yazacağım.”[16]

Ayete göre, bu rahmet ve merhameti kazananlar, takva denen ruh olgunluğuna ulaşmış olanlardır. Takva, insanın ruh olgunluğunu elde etmesi ve hatalardan sakınma eylemidir. İşte bu olgunluğa ulaşan, Yüce Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olan, kendini günahlardan koruyan kişi, takva dairesine girmiş ve O’nun rahmetinden istifade etmiş olmaktadır.

Neticede, Kur’an’ın temel konularından olan Allah’a iman, Kur’an’da çok yönlü bir şekilde anlatılmaktadır. Yüce Allah’a karşı görevini yapan, O’nun hakkında uygun olmayan tutum ve davranışlardan uzak olan her insan, ahirette felaha erecektir. Felahı elde etmede ilk ve en önemli şart, doğru bir Allah inancına sahip olmak ve bu inancın gereklerini samimiyetle yerine getirmektir.[1] Bekir Topaloğlu, “Allah” md., DİA, 2/471-472.

[2] Ahkaf, 46/13-14; Fussilet, 41/30-33.

[3] Maide, 5/69.

[4] Bakara, 2/136.

[5] Hadid, 57/7.

[6] Tarık 86/5-8.

[7] Ğaşiye, 88/17-26.

[8] En’am, 6/74-83.

[9] Mustafa İslamoğlu, Alemlerin Rabbi Allah, Denge yay. İstanbul, 2006, 31.

[10] Hucurat, 49/15.

[11] İhlas, 112/1-4.

[12] Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraklı Yay., İstanbul. 2007, XXI, 449.

[13] Kasas, 28/88.

[14] Rahman, 55/26-28.

[15] Mü’minun, 23/91.

[16] A’raf, 7/156.

 

Umudu Bekleyiş

PDF

Seksen yılın tüm izleri çizgi çizgi okunuyordu yüzünde.Oysa O, her uyandığı yeni güne güneşin sunacağı sürprizi kucaklamak ümidiyle kalkıyordu. Her yeni gün, yeni bir başlangıç, yeni bir umuttu. Yüreğinde köze dönüşen hasretiyle, beklediği biricik oğluna sarılıp koklamak, onunla kucaklaşmak özlemi, ümidiydi bu. Biliyordu ve ‘’bir gün mutlaka’’ diyordu hep. Kızıyordu da bazen ana yüreğiyle
‘’Arkadaşların geldi bak...’’
..............
‘’Herkes döndü bak...’’
.............
‘’Nerede kaldın kınalı kuzum, neden dönmezsin? ’’
.............

 

İstiklal Şairi M.Akif Ersoy'un Gurbeti

PDF

Âkif'in gurbette onca yıl kalmasının sebeplerini, kaynaklar ışığında, vefat yıl dönümü münasebetiyle ortaya koyuyoruz.Mehmet Akif ErsoyBir ölüm-kalım savaşında üzerine düşen vazifeyi bihakkın eda eden nadir insanlardan birisidir Mehmet Âkif… Yabancı ülkelerin işgal gailesi ile baş etmeye çalışan sadece ordu ya da asker değil bir milletin yekpare vücudu olmuştur. Çok dava adamı, vatan kahramanı duymuş-görmüş bir milletin çıkaracağı kahramanlar ne Âkif ile başladı ne de onla bitmiştir; ancak şüphesiz Âkif, bu kahramanların en civanmerdi, en vatanperveri idi.
Birinci Dünya Savaşına girdiğimiz zaman ve zemini düşünecek dahası dönem kaynaklarını tarayacak olursak şu sonuca varıyoruz: Milletin cansiperane ülkesini, bütünlüğünü, istiklalini ve dahi istikbalini korumak için giriştiği sayısız mücadelenin adıdır Kurtuluş…

 

Edebiyat Dili Güzel Kullanmayı Sağlar

PDF

Konu dil olunca, düsünce derinlerdeki dalgici, söz ise gerdanlardaki inciyi kiskandirmalidir. Zira hayati hayat kilan ne kadar mesele var ise yollari mutlaka dilin o diriltici iklimine ugrar ve uzak ellerin bir kervani gibi o
otakta yükünü yükler, muhtaç sinelere anne merhametiyle birakmasi gerektigi sekilde birakir.

Dil, isaret ettikleri itibariyle bazen cennetvari dünyalari tanitan bir rehber, ruhta uyandirdigi tesir itibariyle mecnun karsisinda leyli güzelligi, yarinlara bakan tarafiyla bir binanin saglam temeli, nesilden nesile ulasmasi yönünde bülbülün güle düsen nagmesi, köklü olarak bakilinca Adem'in Havva'ya aski,hatalari düzeltme bakimindan yasak meyve kurbaninin pismanligi,her dem hatirda tutulmasi hasebiyle de hicret yolunda vefali arkadas,yoklugun Hacer yanikligi gibi su arayisidir.

 

Uçurtma

PDF

Osman Demircan  

Sen benim gökyüzümsün lütfen uçurtmalarıma zarar verme. Bil ki ilk terk edilişi uçurtmam tellere takılınca yaşamıştım.Ve hayat benim için ilk defa o zaman kördüğüm olmuştu. İlk defa uzaklara gitmek isterken uçurtmamla acılara bu kadar yakın düşmüştüm. Ben ki maviliği tercih ederken karanlığa mahkum olmuştum.

Oysa uçurtmam ne kadar yalnızsa o kadar yalnızdım. Çiçeklere değen rüzgarla gökyüzüne salmıştım yalnızlığımı. Kendimi her tarafı yırtılmış uçurtma gibi hissederken uçurtmam dallara takılmıştı. Yüreğim burkulmuştu ve içim zindana dönüşmüştü. Çocuktum ufacıktım ilk defa uçurtmam dallara takılmıştı. Bütün ağaçlar keskin bir kılıç olmuştu. Benim en güzel duygularımı Koparıp atmıştı. Uçurtmam geceye takıldı sonra. Karanlık her yanını sarmıştı.

Ve ben gökyüzünde ışığı ararken karanlık yine gökyüzünden gelmişti. Uçurtmamı gecenin lacivert elleri yırtmıştı. Rüzgarlara vermiştim ben uçurtmamı. Onlar da en olmadık yere bırakmıştı. Ben ilk defa terk edilişi hoyrat esen rüzgarlarla yaşamıştım. Uçurtmamı rüzgarın seline kaptırmıştım.

 
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Sayfa 1 / 3

sexywearsite.com porno malatya escort şişli masaj salonu mobil porno hd porno escort malatya eskişehir escort konya escort