• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • leftlayout
  • rightlayout

KAZIM ÖZTÜRK'ÜN YENİ KİTABI

PDF

Sitemiz yazarlarından Kazım Öztürk, 'İbn-i Arabi'nin Evrensel Mesajları' isimli 7. kitabını yayımladı.
Sitemiz yazarı Kazım Öztürk'ün hazırlayıp yayımladığı 7. kitabı olan 'İbn-i Arabi'nin Evrensel Mesajları hakkında tanıtıcı bilgiler.

İBN-İ ARABİ’NİN EVRENSEL MESAJLARI

İbn Arabi, Tasavvufun en fazla gelişme gösterdiği çağda yaşamış bir Mutasavvıftır. Kendisinden önceki sufilerin bir devamı ve takipçisidir. İbn arabi’yi anlamak ana hatlarıyla Tasavvuf tarihini bilmeyi gerektirir. Tasavvufta önem taşıyan her konu İbn Arabi’de önemlidir.

İbn Arabi’nin üzerinde durduğu konu; Allah’ın varlık ve birliğinin en detaylı biçimde anlatılmasıdır. Bir başka deyimle; Tevhid konusudur. İbn Arabi buna, Vahdet-i vücud olarak, bir başkası da Vahdet-i Şuhud olarak yaklaşmıştır. Birisinde Tümden gelip metodu, diğerinde tüme varım metodu izlenmiştir. Hepsinin özünde; “Lâ ilahe illallah Muhammedün Resulullah” ilkesinin en ince detaylarına varıncaya kadar izahı yatar.
Niçin İbn Arabî?

İbn Arabî İslam irfanının gelmiş geçmiş en büyük mütefekkirlerinden birisi olarak ardından bıraktığı eserlerle tarih boyunca ilim ve irfan ehli kimseler tarafından büyük takdirle anılmıştır. Tasavvufa getirdiği yenilik ve anlayış, halkın idrakindeki; “miskin derviş” düşüncesinin yıkılmasında etken olmuş, felsefeye tasavvufi açıdan bakmış, mütefekkir, mutasavvıf ve büyük bir İslâm alimidir. Bunun için; “Şeyhi Ekber” denilmiştir.

Fikirlerini mahzurlu bulanlar kadar, tehlikeli ve yıkıcı bulanlar da olmasına rağmen, sevgisinin gönüllere düşmesine engel olunamamıştır. Chodkiewivz’in belirttiği gibi; ‘‘şimdiye kadar pek çok araştırmacı İbn Arabî etkisinin Mağrib’den Uzak Doğu’ya uzanan bir coğrafî mekân içindeki yayılımına dikkat çekmiştir. Fakat bu etkinin derinlik noktasındaki nüfuzunu anlamak daha da önemlidir: Ekberî irfanın damgası sadece ‘entelektüel’ tasavvuf üzerinde bulunmakla kalmamakta, en farklı toplumsal tabaka ve kültür seviyelerini içine alan bir tarikatlar âleminde de görülebilmektedir. Şeyh-i Ekber’in eserini mütalaa edebilme imtiyazını İbn Hacer’e göre kendilerine inhisar ettiği ‘arifler’ daima ilmin tescilli hamilleri arasından çıkıyor değildir. Tam aksine, Fusus ve Futuhat’ın kendileri için ‘ölümcül bir zehir’ olduğu ‘cahiller’ genellikle ulema içindedir.’

Arabi, kainattaki her şeyi Allahın bir tecellisi olarak görür. Her şey onun bir yansımasıdır. Her şey ona aittir, her şey biraz da ondandır. Vahdet-i Vücud temelde yaratılanla yaratanın birliğini savunur. Arabi bunu şöyle izah eder `İnsan hakkın tecelli aynasıdır. Bütün eşyanın meydana çıkmasına insan sebep olmuştur. Öyle ise insan bütün eşyayı kapsayan ve ilahi tecelliyat onda hitam bulmuştur.

Bu açıdan Tasavvuf`un bu müstesna ismini anlamak için çaba sarf etmeliyiz. Şeyh`ül Ekber sıfatına nail olan Arabi`yi diğerlerinden ayıran bir yön de halkın içinde, halkla birlikte yaşamasıydı. İnzivaya çekilip kendisini insanlardan soyutlamak y

erini onların içinde onların sorunlarıyla ilgilendi.

Bu çok önemli; iş sadece nefis terbiyesi değil ya da sadece felsefe değil. Eğer sadece felsefi olarak düşünürsek geleceğimiz son nokta Yunan Felsefesidir, yok sadece nefis terbiyesi olarak düşünürsek, günlerce meditasyon yaparak, yemeden yaşayabilen ve kendini her türlü dünyevi zevkten arınmış Brahman ve Budist rahiplere takılıp kalırız.

İbn Arabi, Türkler tarafından çok sevilmiştir, Konya`da bulunduğu sırada Risaletü`l-Envar`ı yazan Arabi, başta Selçuklu hükümdarı olmak üzere, ilgi ve saygıyla karşılanmıştır. Osmanlı zamanında da Yavuz Sultan Selim, İbn Arabi`nin düşüncelerine önem vermiş ve Şam Osmanlı idaresine geçince, mezarını koruma altına almıştır. Selim mezarın bulunduğu yere Camii inşa ettirmiştir.

Bazıları İbn Arabi`nin yazdıklarını Panteist, Monist düşünceyle irtibatlandırmıştır. Bir kısım onun böyle düşündüğü zannına kapılarak bu düşüncelere meyletmişti.

İbn-i Arabi’den Mesajlar:

Adaletten Ayrılma;

Faydalı İlim Öğren;


Merhametli Ol;

Allah’a Dua Et;

Konuşmana Dikkat Et;

Hesaba Çekilmeden Önce Kendini Hesaba Çek;

Tevbe Et;

Hak Yeme;

Fitne çıkarma;

Sağlığını Ve Boş Zamanların Kıymetini Bil;

İşlemekte bulunduğun hayırlı işleri ölünceye kadar sürdür;

Her Şeyi Bir Bilene Sor;


Zikri Dilinden Düşürme;

Söylediğin Söze Dikkat Et;

Devlet Büyüklerine Dil Uzatma;

Üç Şeyden Kork: Allah’tan, nefsinden, Allah’tan korkmayandan.

Daima Şükret;

Gizli Konuşmaları Dinleme;

Herkesin Anlayabileceği Şekilde Konuş;

Bilmeden Hareket Etme;

Sabırla ve namazla Hak’tan yardım iste;

Evlere İzinsiz Girme.


Misafirlere İkram Et;

Kimsenin ayıplarını araştırma;

Sorumluluğunu bilerek yerine getir;

Faydalı İşleri Gizli Yap; Gizli yapılan faydalı işler, ihlasın en büyük göstergesidir.

Günahta ısrar etme;

Az ye, az uyu, öz konuş

İyi niyetli Ol

Falcılara ve büyücülere gitme


Her Konuda İsraftan Kaçın

Yedi Büyük Günahtan Sakın: Allah’a eş koşmaktan, isim peşine düşerek
yaşamaktan, nefse zulümden, yetim malı yemekten, hak edilmemiş para
yemekten, askerden kaçmaktan, insanlara kötü söz söylemekten, zan ve
sanılarda bulunmaktan.

Sır Tutmasını Bil.

Kusurları Ört

Cimrilik Yapma

Bu Haber 2497 Defa Okundu
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile


sexywearsite.com porno malatya escort şişli masaj salonu mobil porno hd porno escort malatya eskişehir escort konya escort